• Phạm Thị Lan Phương
  • Tổ Văn Phòng
  • Nhân viên Y tế
  • TC
  • Nguyễn Bá Vệ
  • Tổ Văn Phòng
  • Phó chủ tịch Công Đoàn
  • 03566948912
  • bavecuduy@gmail.com
  • Tổ trưởng