• Nguyễn Thị Ngọc
  • BCH Đội TNTP HCM
  • Giáo viên
  • Tổng phụ trách Đội