• Nguyễn Thị Ngọc
  • Tổ tin học
  • Giáo viên
  • Tổng phụ trách Đội