Tập huấn chuyển giao trang thông tin điện tử

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 5 tháng 3 năm 2021 Phòng GDĐT Ea Kar phối hợp với công ty Vietykey tổ chức tập huấn chuyển giao công thông tin điện tử cho 32 đơn vị giáo dục trong huyện. Tham gia buổi tập huấn có Hiệu trường và cán bộ công nghệ thông tin các đơn vị.